Všeobecné obchodné podmienky
a GDPR platné od 01.01.2021

Pre zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcimi

Predávajúcim sa rozumie: Právnická osoba, ktorá je ako predávajúci uvedená v zálohovej faktúre, ktorá je zaslaná Kupujúcemu.

Pre Slovenskú republiku sa Predávajúcim rozumie: ODN s.r.o. Jazdecká 1, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 53469208

Pre Českú republiku sa Predávajúcim rozumie: BEST M, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, IČO: 50 500 678, doručovacia adresa: Jazdecká 1, 90025 Chorvátsky Grob

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-mailu alebo na FACEBOOK stránke https://www.facebook.com/odkazdoneba/inbox objedná lampáš/svietnik.

Článok I

Objednávka - uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu - e-mailu alebo na FACEBOOK stránke https://www.facebook.com/odkazdoneba/inbox/ alebo na Instagrame - Odkaz do neba.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.
 3. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
  • identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo),
  • špecifikácia objednaného tovaru – popis textov, fotografie, a pod. a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
  • cena a spôsob platby za tovar
  • miesto a spôsob dodania tovaru.
  Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním zálohovej faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až uhradením celej výšky kúpnej ceny v zmysle zálohovej faktúry.
 4. Zaplatením kúpnej ceny kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. pôsob dodania tovaru.Zaplatením kúpnej ceny kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.
Článok II

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní, a to iba v prípade, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Ak je objednaný lampáš vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho, kupujúci v takom prípade nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť je možné iba od kúpy lampáša, ktoré predávajúci predával ako už vyrobené skladové kusy. Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom (e-mailová adresa: ) alebo listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, prosím vyplňte tento formulár, a pošlite ho na nižšie uvedenú adresu:
  • e-mailom:
  • alebo poštou na adresu predávajúceho.

  formulár na odstúpenie od zmluvy pri výrokoch, ktoré neboli vyhotovené na zakázku

  Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
  __________________________________________

  Objednané dňa (*)/ Doručené dňa (*):
  _ _ . _ _ . _ _ _ _ / _ _ . _ _ . _ _ _ _

  Meno zákazníka:
  __________________________________________

  Adresa zákazníka:
  __________________________________________
  __________________________________________
  __________________________________________

  Dátum:
  _ _ . _ _ . _ _ _ _

  Podpis zákazníka .........................
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim.
 4. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy ak tovar, ktorý si objednal nebol predávajúcim vyhotovený pred uzavretím kúpnej zmluvy, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo ak tovar, ktorý si objednal lampáše osobnými textami alebo fotkami boli určený osobitne pre potreby kupujúceho.
Článok III

Dodacie a platobné podmienky

 1. Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík doručovaný na adresu - 5 EUR do zahraničia podľa aktuálneho cenníka kuriérskej spoločnosti.
 2. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.
 3. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do desiatich (10) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny). V prípade, ak uvedenú dobu nie je možné zo strany predávajúceho dodržať, kupujúci bude vopred písomne upozornený na dlhšiu dobu dodania.
 4. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
 5. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.
 6. Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.
 7. Ceny výrobkov uvedené v objednávke sú pre kupujúceho konečné.
 8. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť cenu zaplatenú za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Článok IV

Reklamácie

 1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup pri uplatnení reklamácie

 1. Čo najskôr informovať predávajúceho prostredníctvom správy na FB stránke alebo e-mailom, e-mailová adresa:
 2. Poslať reklamovaný tovar na adresu, po dohode s predávajúcim na ním uvedenú adresu. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Odstrániteľné poškodenie: Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu

Neodstrániteľné poškodenie: Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do piatich (5) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.
 2. Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim a prípadné porušenie autorských práv v prípade motívu dodaného kupujúcim. V prípade, ak kupujúci poskytne osobné údaje tretej osoby, prípadne jej vyobrazenie (fotografiu), považuje sa zaslanie týchto za súhlas kupujúceho s ich použitím na objednanom výrobku. Kupujúci vyhlasuje, že má všetky práva potrebné k poskytnutiu osobných údajov a fotografií, ktoré predávajúcemu zaslal za účelom vyhotovenia objednávky.
 3. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Sídlo Ústredného inšpektorátu SOI je na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2021.

Zásady ochrany osobných údajov

Nachádzate sa na stránke www.odkazdoneba.sk

Naše spoločnosti majú sídlo v Slovenskej republike a spracovanie vašich osobných údajov tiež prebieha v Slovenskej republike. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľom sa rozumejú:

 1. Pre Slovenskú republiku sa predávajúcim rozumie: ODN s.r.o. Jazdecká 1, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 53469208
 2. Pre Českú republiku sa predávajúcim rozumie: BEST M, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, IČO: 50 500 678, doručovacia adresa: Jazdecká 1, 90025 Chorvátsky Grob

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, telefónne číslo, e-mail, pri fyzických osobách meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, cookies.

Doba spracovania Vašich osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Osobné údaje určené na marketingové účely budeme . uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá. Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ za účelom:

 1. fakturácie a dodania obejdnaného tovaru
 2. zasielania mailových ponúk produktov Odkaz do neba. kontaktu na sociálnych sieťach
 3. vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok

Osobné údaje prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

 1. Zásielkovňa s. r. o. , Muchovo námestie 3624/8, Bratislava, 851 01 - poskytovanie prepravných služieb
 2. Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99 - poskytovanie prepravných služieb
 3. Dodávateľovi prevádzkovateľa, ktorý vedie účtovníctvo

Spoločné ustanovenia

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním· Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 944 479 575, poslaním e-mailu na adresu: , alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: ,